Základní informace

První kolo přijímacího řízení - POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ!!!

 • přihlášky do všech oborů  lze v 1. kole podat do 1. března 2021
 • k přihlášce je nutné doložit lékařský posudek (formuláře pro jednotlivé obory Hotelnictví, Gastronomie, Kuchař - číšník, Cukrář, Pekař, Truhlář, Tesař, Instalatér, Zedník)
 • kritéria pro přijetí:
 • termíny školní přijímací zkoušky pro 1. kolo:
  • Hotelnictví, Gastronomie: 5. a 6. května 2021
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy a úřední desce dne 19. května 2021 v 17. hodin.
 • další obecné inormace k přijímacímu řízení:
  • Pokud se uchazeč bez řádné omluvy nedostaví ke školní přijímací zkoušce (obor Gastronomie a Hotelnictví), bude mu vydáno rozhodnutí o nepřijetí, v případě omluvy bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu jednotných testů dne 4. června 2021
  • K přihlášce žáků s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie) je možno přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny obsahující doporučení, na jehož základě lze provést uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se vyžaduje na samostatném formuláři (viz výše) u všech oborů.
  • Zákonný zástupce uchazeče (nebo zletilý uchazeč) má možnost vyjádřit se k podkladům vedoucím k přijetí či nepřijetí před vydáním rozhodnutí dne 29. 4. 2021 od 13 do 15 hodin v kanceláři školy.
  • Seznam přijatých uchazečů podle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 19. května 2021 v 17. hodin.
  • Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů (tzn. do 2. června 2021). 
  • Rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení bude odesláno nejpozději 19. 5. 2021.
  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.