Školská rada

Složení školské rady 

Anežka Militká zvolena za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků od 18. 9. 2021
Aleš Rychtr zvolen za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků od 18. 9. 2021
Ing. Renáta Vajsarová zvolena pedagogickými pracovníky od 18. 9. 2021
Ing. Jiří Luks zvolen pedagogickými pracovníky od 18. 9. 2021
Milan Brandejs jmenován zřizovatelem od 1. 9. 2021
Pavel Volk jmenován zřizovatelem od 1. 9. 2021

 

Kompetence školské rady

Podle § 168 ze Školského zákona se školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.