Základní informace

Čtvrté kolo přijímacího řízení 

 • přihlášky do všech oborů  lze ve 4. kole podat do 8. září 2023 
 • počty volných míst pro 4. kolo:
  • obor Hotelnictví (maturitní obor) - 11 volných míst
  • obor Gastronomie (nástavba) - 10 volných míst
  • obor Kuchař-číšník (učební obor) - 3 volná místa
  • obor Pekař (učební obor) - 1 volné místo
 • k přihlášce je nutné doložit lékařský posudek (formuláře pro jednotlivé obory Hotelnictví, Gastronomie, Kuchař - číšník, Cukrář, Pekař, Truhlář, Tesař, Instalatér, Zedník
 • kritéria pro přijetí:
 • termíny přijímací zkoušky (maturitní obory)
  • Hotelnictví, Gastronomie: 20. září 2023 v Teplicích nad Metují
  • učební obory: 
   • obor Kuchař- číšník 20. září 2023 v Teplicích nad Metují 
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy a úřední desce dne 20. září 2023 nejpozději v 16. hodin.
 • další obecné inormace k přijímacímu řízení:
  • Pokud se uchazeč bez řádné omluvy nedostaví k přijímací zkoušce, bude mu vydáno rozhodnutí o nepřijetí,
  • K přihlášce žáků s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie) je možno přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny obsahující doporučení, na jehož základě lze provést uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se vyžaduje na samostatném formuláři (viz výše) u všech oborů.
  • Zákonný zástupce uchazeče (nebo zletilý uchazeč) má možnost vyjádřit se k podkladům vedoucím k přijetí či nepřijetí před vydáním rozhodnutí dne 20. 9. 2023 od 14. do 16. hodin v kanceláři školy.
  • Seznam přijatých uchazečů podle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 20. září 2023 v 16. hodin.
  • Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů (tzn. do 5. 10. 2023). 
  • Rozhodnutí o nepřijetí ve druhém kole přijímacího řízení bude odesláno nejpozději 21. 9. 2023.
  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.